Regulamin Sklepu oraz Polityka Prywatności

Regulamin

Regulamin Grkydex.pl
GR KYDEX MARTA GRUBSKA NIP:554 263 07 63
Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: GR KYDEX MARTA GRUBSKA NIP:554 263 07 63 (dalej Grkydex.pl) z siedzibą w Dobrcz, pod adresem: Dobrcz, ul. Liliowa, nr 4, 86-022
Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą.
W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.Grkydex.pl prowadzony jest przez Grkydex.pl – szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są powyżej.
Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec Umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.
Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/
Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.
Przedmiotem działalności Sklepu internetowego Grkydex.pl jest sprzedaż detaliczna opakowań i futerałów i tworzonej na zamówienie za pośrednictwem sieci Internet.
Ceny podane na stronie Sklepu Grkydex.pl wyrażone są w złotych polskich.
Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.Grkydex.pl
Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
b) mediację
c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.
II DEFINICJE
REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;
STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;
UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;
KANAŁY KOMUNIKACJI – określone w pkt 10 I POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH formy składania zamówień na odległość;
SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.grkydex.pl
SPRZEDAWCA – grkydex.pl
KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem grkydex.pl
KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego grkydex.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;
USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.grkydex.pl
ZAMÓWIENIE – złożona przez Klupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego grkydex.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży;
UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;
KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym grkydex.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;
REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym grkydex.pl.
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego grkydex.pl.
PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego grkydex.pl;
FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep grkydex.pl
FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
DOKUMENT SPRZEDAŻY – Paragon;
ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy
KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;
INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;
KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;
MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt
MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
ADRES REKLAMACYJNY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;
PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;
USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym; umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;
SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;
WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;
III REJESTRACJA
Rejestracja w Sklepie internetowym grkydex.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
a) Imię
b) Nazwisko
c) Adres e-mail
d) Hasło
e) Powtórz hasło
Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Użytkownik nie będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zobowiązany jest podać dodatkowo:
a) Nazwę firmy
b) NIP
Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza Rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.
Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza zamówienia zostaje określony sposób wysyłki.
W zależności od kwoty zamówienia wysyłka może być darmowa, lub płatna. Szczegóły dotyczące płatności za wysyłkę znajdują się w pkt.4 działu V Realizacja Zamówienia.
Opcjonalnie Klient może również wprowadzić uwagi do składanego przez siebie zamówienia.
IV ZAMÓWIENIA
Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.grkydex.pl
Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju.
Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.
Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie grkydex.pl. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji.
W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” Produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
„Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie Produkty, określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „zamawiam i płacę” oraz postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę Umowy.
Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Kupującego informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupujący. Klient może również wybrać inny adres dostawy Towaru lub odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy.
Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do 3 dni od momentu złożenia zamówienia, poprzez napisania e-maila pod adres:kontakt@grkydex.pl powołując się na numer zamówienia.
Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 12.00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.
V SPOSÓB PŁATNOŚCI
Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:
a) przelewem/przekazem/e-przelew/karta kredytowa/pay-pal – wpłata na rachunek bankowy sklepu grkydex.pl pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego towaru.
Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy (jeśli taka występuje) według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.
VI REALIZACJA DOSTAWY
Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
Paragon wystawiany jest tylko na życzenie Klienta.
Zamówiony Towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej InPost lub paczkomatem.
Wszystkie koszty związane z wysyłką Towarów na terenie Polski, pokrywa Kupujący.
Przesyłki zagraniczne są realizowane tylko i wyłącznie poprzez firmę kurierską, koszty wysyłki za granicę pokrywa Kupujący.
Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia
Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób.
Sprzedawca mając na uwadze komfort Klienta, jak również bezpieczeństwo przy realizacji zamówienia, zapewnia, że wszelkie niedogodności na jakimkolwiek etapie zamówienia – gdyby się takowe pojawiły – będą konsultowane z Klientem i realizowane za porozumieniem stron. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Klient był usatysfakcjonowany.
Termin realizacji zamówienia jest wskazany przy danym Towarze i dotyczy wysyłek realizowanych na terenie Polski
Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą na adres e-mail: sklep@grkydex.pl
Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą na adres e-mail: kontakt@grkydex.pl
VII REKLAMACJE – RĘKOJMIA
W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia).
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym
Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w sytuacji gdy:
a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;
b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;
c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą

Zgodnie z art. 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość zwrot nie przysługuje w przypadku w którym przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.
Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b) żądać wymiany produktu na wolny od wad;
c) żądać usunięcia wady
Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny.
Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.
Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.
W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania jego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.
Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesy.
Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
Adresem reklamacyjnym jest: Grkydex.pl, Dobrcz, ul. Liliowa, nr 4, 86-022.
. Konsument od dnia 15.02.2016 może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą platformy ODR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
Chcąc skorzystać z dodatkowej możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Celem funkcjonowania platformy ODR jest umożliwienie bezstronnego, pozasądowego, skutecznego i szybkiego rozstrzygania sporów przez Internet pomiędzy Konsumentem i przedsiębiorcą, które dotyczą zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
VIII GWARANCJA
Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego Grkydex.pl są objęte gwarancją Sprzedawcy. Sprzedawca udziela rocznej gwarancji na zakupiony produkt. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w dziale VII Reklamacja – Rękojmia.
Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są przedstawione w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.


X ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW
Zgodnie z art. 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość zwrot nie przysługuje w przypadku w którym przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Świadczenie wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące jego zindywidualizowanym potrzebom nie podlegają odstąpieniu od Umowy. Produktami takimi są wykonane na indywidualne zamówienie Konsumenta a więc zawierające w szczególności: indywidualne grawery wykonane na zlecenie Konsumenta oraz Produktów niewystępujących w standardowej ofercie Grkydex.pl sprowadzanych na specjalne zamówienie Kupującego. Produkty o szczególnych właściwościach, tj. właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego tj. ściśle związanych z jego osobą nie podlegają zwrotowi.
Powyższe wskazanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonych w dziale VII Reklamacje, w związku z niezgodnością towaru z umową.
XI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.Grkydex.pl/sklep następujące Usługi Elektroniczne:
a) założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym;
b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz;
c) Newsletter.
Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym oraz świadczenia Usługi Newsletter zawarte są na czas nieoznaczony.
Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.
Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024×768 pikseli. /
Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego www.Grkydex.pl/sklep poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: sklep@Grkydex.pl. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@Grkydex.pl. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.
XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a) telefon: 603882066
b) e-mail:kontakt@grkydex.pl
c) poprzez skorzystanie z danych kontaktowych wskazanych pod adresem: www.grkydex.pl
Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego grkydex.pl.
Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
Wszelkie materiały umieszczone na stronie www.grkydex.pl/sklep stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.

OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
1.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego
wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym.
Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego
produktu w Sklepie Internetowym.
1.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta
wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online
umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie
odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie
własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku
wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii
Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
1.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie
Internetowym Sprzedawcy.
1.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie
Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
1.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań
bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji
wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności
intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
1.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie
Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów
sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam
Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
1.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.01.2023.

Polityka Prywatności

Polityka prywatności
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
Szanujemy prawo i Twoją prywatność, dlatego chcemy Cię poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności.
Aby przekazać przejrzyste informacje dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, podzieliliśmy Politykę prywatności na kilka części. W zależności od tego, czy jesteś subskrybentem newslettera GRKYDEX.PL, robisz po prostu zakupy na GRKYDEX.PL lub kontaktujesz się z nami w innym celu, dotyczą Cię inne części Polityki prywatności. W poszczególnych rozdziałach szczegółowo opisujemy, które z Twoich danych osobowych posiadamy i w jaki sposób je wykorzystujemy.
ADMINISTRATOR DANYCH – KTO NIM JEST?
Administratorem danych jest
GR KYDEX MARTA GRUBSKA NIP:554 263 07 63
PROFILOWANIE
Udostępnione przez Ciebie dane, jeśli wyraziłeś na to zgodę, przetwarzamy również w celach marketingowych. Cele te obejmują w szczególności przedstawianie Tobie ofert i promocji, które wierzymy, że mogą Cię zainteresować, jak również innych informacji promujących markę GRKYDEX.PL i nasze produkty. Zależy nam, aby treści, które będziemy Ci prezentować na naszej stronie lub w newsletterze były dopasowane do Twoich zainteresowań.
KTO MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH?
Twoje dane osobowe będą udostępniane tylko naszym zaufanym partnerom, będącym podwykonawcami naszych usług, czyli firmom, przetwarzającym Twoje dane na nasze zlecenie. Mogą to być, np. firmy analizujące ruchy użytkowników na naszej stronie internetowej lub świadczące usługi dostosowujące treści strony do Twoich zainteresowań. Twoje dane będą także udostępniane naszym partnerom uczestniczącym bezpośrednio w procesie obsługi sprzedaży, w tym naszym pracownikom i współpracownikom, czy też kurierom.
Twoje dane osobowe mogą być także udostępniane organom tj. sądy czy policja – czyli instytucjom upoważnionym do tego z mocy prawa.
Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami spoza GRKYDEX.PL. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług.
PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH
W każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej, na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umową może być umowa zawarta zgodnie z regulaminem naszego sklepu internetowego GRKYDEX.PL W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda.
W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.
JAKIE MASZ PRAWA?
TWOJE PRAWA W STOSUNKU DO DANYCH
Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez GRKYDEX.PL. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych – w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie lub przenieść. Wystarczy, że wyślesz wiadomość e-mail ze swoim żądaniem na adres: kontakt@GRKYDEX.PL. Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, napisz na adres: kontakt@GRKYDEX.PL.
Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Używamy Twoich danych osobowych do zarządzania zakupami dokonanymi online na GRKYDEX.PL w celu przetwarzania Twoich zamówień i zwrotów oraz wysyłania Ci powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów. Będziemy używać Twoich danych osobowych do zarządzania Twoimi płatnościami. Będziemy też używać Twoich danych do przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów.
Dzięki danym osobowym możemy Cię zidentyfikować i sprawdzić, czy Twój wiek kwalifikuje Cię do zakupów online, a także potwierdzić Twój adres z podmiotami zewnętrznymi.
Jakie dane przetwarzamy?
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:
• dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu,
• informacje na temat płatności i historię płatności,
• informacje na temat zamówień.
Jeśli masz konto na GRKYDEX.PL będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane w związku z tym kontem m.in.:
• identyfikator konta
• historię zakupów.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
GRKYDEX.PL musi przetwarzać Twoje dane osobowe, aby być w stanie świadczyć usługi i dostarczać zamówienia, dlatego podstawą przetwarzania w obszarze usług świadczonych przez GRKYDEX.PL będą, w zależności od kategorii zbieranych danych:
• wyrażona przez Ciebie zgoda
• przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy – świadczenia usługi
• przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
W ramach świadczenia usług będziemy przetwarzać Twoje dane tak długo, aż wygaśnie prawna potrzeba korzystania z nich np. wymagania związane z obsługą reklamacji, prawa dotyczące przechowywania dokumentów finansowych i podatkowych itp.
Natomiast po zanonimizowaniu dane te będziemy wykorzystywać w celach statystycznych bez ograniczeń czasowych.
Konto
Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy używać Twoich danych osobowych w celu założenia i prowadzenia Twojego profilu w GRKYDEX.PL oraz dostosowywania oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań.
Będziemy rejestrować Twoje zakupy, a także, jeśli udzieliłeś zgody na newsletter, SMS lub MMS przesyłać Ci informacje na temat promocji.
Umożliwimy też łatwe aktualizowania takich informacji, jak dane kontaktowe. Będziesz miał możliwość również zachowania rzeczy w koszyku, a także oceniania i recenzowania produktów kupionych w naszym sklepie.
Jeśli nie zrezygnujesz z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego, użyjemy Twoich danych osobowych do wysyłania Ci ofert marketingowych, ankiet oraz zaproszeń – pocztą e-mail, w SMS-ach lub MMS-ach, telefonicznie lub tradycyjną pocztą.
Jakie dane gromadzimy?
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe, które podasz zakładając konto w GRKYDEX.PL.
• dane identyfikacyjne, takie jak adres e-mail,
• dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, kod pocztowy, adres e-mail,
• data urodzenia,
• płeć,
• numer telefonu (jeśli nam go udostępnisz),
• adres (jeśli nam go udostępnisz),
• ustawienia konta,
Jeśli dokonasz zakupu, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:
• historię zamówień,
• informacje na temat dostawy, miejsc zakupów,
• historię płatności.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług przez GRKYDEX.PL.
Gromadzenie Twoich danych osobowych jest konieczne do utworzenia i prowadzenia Twojego konta. Podstawą przetwarzania w obszarze usług świadczonych przez GRKYDEX.PL będą, w zależności od kategorii zbieranych danych:
• wyrażona przez Ciebie zgoda,
• przetwarzanie niezbędne do świadczenia usługi,
• przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będzie aktywne Twoje konto na GRKYDEX.PL.
Obsługa klienta
Jak będziemy używać Twoich danych osobowych?
Będziemy używać danych osobowych do przetwarzania Twoich pytań, reklamacji, zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów oraz pytań technicznych zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie oraz w mediach społecznościowych.
Możemy też kontaktować się z Tobą, jeśli wystąpią jakieś problemy z Twoim zamówieniem..
Które dane osobowe przetwarzamy?
• dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu,
• datę urodzenia,
• dane i historię płatności,
• informacje o zamówieniach,
• numer konta w GRKYDEX.PL,
• całą korespondencję na dany temat.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu GRKYDEX.PL
Jak długo przechowywać będziemy Twoje dane?
Rejestry wiadomości e-mail oraz rozmów telefonicznych, korespondencję oraz dane udostępniane w procesie reklamacji będziemy przechowywać maksymalnie przez okres 5 lat.
Newsletter
Jaki rodzaj danych osobowych przetwarzamy?
W newsletterze GRKYDEX.PL zamieszczamy informacje o nowościach produktowych, naszych ofertach, promocjach, konkursach, wydarzeniach, itd. Nasz newsletter możesz zamówić na stronie GRKYDEX.PL. Do wysyłki newslettera wykorzystujemy podany przez Ciebie adres
e-mail. Jeśli zamówienia subskrypcji dokonujesz na stronie GRKYDEX.PL, wymagane jest Twoje potwierdzenie, jako właściciela adresu e-mail.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Przetwarzamy je w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a same dane przetwarzamy na podstawie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres w jakim będziesz zainteresowany, tzn. do czasu wypisania się z newslettera GRKYDEX.PL.
Płatności
Bezpieczeństwo transakcji
Nad bezpieczeństwem płatności kartami kredytowymi czuwa firma Serwis Przelewy24 System autoryzacji kart płatniczych oraz przelewów bankowych w Serwis Przelewy24 gwarantuje naszym klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Regulamin Klientów płatności elektronicznych firmy Serwis Przelewy24
https://www.przelewy24.pl/regulamin
Pracownicy GRKYDEX.PL dysponują jedynie danymi teleadresowymi i adresem, pod który zakupione produkty mają zostać wysłane i na żadnym etapie realizacji zamówienia nie mają dostępu do informacji związanych z numerami kart kredytowych oraz danymi z nimi związanymi.
Cookie
Czym jest Cookies?
Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie, podczas kolejnych wizyt, pobierany z niego. Jeśli korzystasz z naszych usług, zakładamy że zgadzasz się na używanie plików cookie.
Jak używamy plików Cookies?
Trwałych plików cookie używamy do przechowywania informacji o Twojej preferowanej stronie startowej oraz przechowywania Twoich danych, po kliknięciu w opcję „OK, rozumiem”. Będziemy też używać plików cookie do zapisywania Twoich ulubionych produktów.
Plików cookie sesji używamy na przykład, kiedy użytkownik skorzysta z funkcji filtrowania produktów, a także do sprawdzenia, czy jest zalogowany lub czy włożył do koszyka jakiś produkt.
Używamy zarówno naszych plików cookie, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej, a także narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika. Te pliki cookie pozwalają nam udostępniać preferencje użytkownika naszym reklamodawcom, co umożliwia wyświetlanie jeszcze lepiej dostosowanych reklam.
Niektóre pliki cookie podmiotów zewnętrznych są dodawane przez usługi, które są dostępne na naszych stronach, ale znajdują się poza naszą kontrolą. Te pliki cookie są dodawane przez serwisy społecznościowe, takie jak Twitter, Facebook czy Vimeo i są powiązane z możliwością użytkownika do udostępniania treści w serwisach, których ikony są widoczne na stronie.
Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z innych witryn – dzięki czemu możemy też udostępniać materiały marketingowe na innych stronach/w innych kanałach komunikacji.
Jaki rodzaj danych osobowych przetwarzamy?
Kiedy zalogujesz się na swoje konto, będziemy łączyć Twój identyfikator plików cookie z danymi osobowymi przesłanymi i zbieranymi w związku z Twoim ruchem na GRKYDEX.PL.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Będziemy łączyć Twoje pliki cookie z Twoimi danymi osobowymi, tylko jeśli zalogujesz się do swojego konta, wówczas dane będą przetwarzane na mocy naszego uzasadnionego interesu.